نام طرح سال تهیه کارفرما

برنامه ریزی فیزیکی و طرح جامع سایت دانشگاه صنعت نفت اهواز


محل پروژه: زیربنا   360  هکتار

توضیحات: همکاري با مشاور بيش و فن

۷۴-۷۵ دانشگاه صنعت نفت

طرح جامع سايت دانشگاه شاهد (تهران)


محل پروژه: زیربنا     110   هکتار

توضیحات: همکاري با مشاور پارس گستره

75-76 بنیاد شهید انقلاب اسلامي

طراحی شهري مجموعه بين الحرمين شيراز


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات: همکاري با مشاور پارس گستره

76-78 شهرداري شیراز

ساماندهی فضاهاي فرهنگی منطقه 4 تهران


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات: همکاري با محمد صابر باقریان

78-79 شهرداري، منطقه 4 تهران

طراحی شهري ساماندهی فضايی مرکز منطقه هنگام


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات: 

79-80 شهرداري، منطقه 4 تهران

 مشاور کارفرما در بازبينی طرح محوطه و مجموعه سد و نيروگاه کرخه


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات:

1379 شرکت توسعه منابع آب ونیرو 

 طرح توسعه و ساماندهی سازمان کالبدي خيابان انقلاب


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات: همکاري با مشاور پار هاوس

1380 شهرداري تهران 

 طرح محوطه و تاسيسات پارک طرق مشهد


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات: همکاري با مشاور ادواره

80-82 شهرداري مشهد 

 طرح جامع شهر علی آباد استان گلستان


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات: همکاري با مشاور شاربافت

81-82 مسکن و شهرسازي استان
گلستان 

 طرح هادي شهرهاي نافج و مالخليفه استان چهارمحال و بختياري


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات: همکاري با مشاور شار بافت

81-82 شهرداري نافج و مالخلیفه 

 طرح جامع سايت مجتمع شهيد کلاهدوز


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات: همکاري با مشاور کوشا پايدار

82-83 مدیریت شهرک شهید کلاهدوز 

 طرح بازسازي محورهاي شهيد بهشتی و صدوقی شهر بم


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات: همکاري با مشاور کوشا پایدار

83-84 مسکن و شهرسازي استان کرمان 

 تاليف کتاب در جستجوي هويت شهر کرمانشاه


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات:

84-86 مسکن و شهرسازي استان
کرمانشاه 

 تهيه طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر ميناب و بندر لنگه


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات:همکاري با مشاور طراحان بافت و معماري

1387 شرکت عمران و بهسازي شهري 

 طراحی مبادي ورودي شهر اراک


محل پروژه: اراک زیربنا  هکتار

توضیحات: با نظارت دانشگاه اراک

86-87 استانداري استان مرکزي 

 طرح جامع و تفضيلی شهرهاي نير، هشتچين و جعفرآباد


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات: همکاري با مشاور شارمان معمار شهرساز

1388 مسکن و شهرسازي 

 طرح جامع منطقه نمونه گردشگري پارک ملی کوير


محل پروژه: زیربنا 100 هکتار

توضیحات:

1389 شرکت پیشگامان توسعه
سرزمین 

 برنامه ريزي فيزيکی و طرح جامع سايت دانشگاه ناصر خسرو 


محل پروژه: شهر ساوهزیربنا 30 هکتار

توضیحات:

89-90 دانشگاه غیردولتي ناصرخسرو 

 مسابقه طراحی پارک صياد شيرازي بيرجند


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات:

1390 شهرداري بیرجند 

 تهيه طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر گنبد کاووس


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات: همکاري با مشاور طراحان بافت و معماري

1390 شرکت عمران و بهسازي شهري 

 تهيه طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر اردبيل


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات:همکاري با مشاور طراحان بافت و معماري

1391 شرکت عمران و بهسازي شهري 

 طرح ساماندهی و طراحی شهري اتوبان فتح ( تهران )


محل پروژه: تهرانزیربنا  هکتار

توضیحات:

91-92 شهرداري منطقه 21

 طرح آماده سازي اراضی( تفکيک اراضی)- تقی آباد مياندوآب


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات:

1393  مسکن جهاد کشاورزي و جهاد
نصر
 

 طرح آماده سازي اراضی(تفکيک اراضی)- شهر جديد لار


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات:

1393  تعاوني مسکن - منصور سرور 

 طرح حريم و هادي شهر شمشک و مطالعات بافت فرسوده آن


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات:

 92-93 شهرداري شمشک 

 گزارش توجيهی طرح گردشگري شهر شمشک


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات:

 1393 شهرداري شمشک 

 تهيه طرح مجتمع گردشگري - اقامتی باغ نيلوفر


محل پروژه: زیربنا  هکتار

توضیحات:

93-94  شرکت پیشگامان توسعه
سرزمین 

مطالعات اکوموزه لافت


محل پروژه: بندرعباسزیربنا  هکتار

توضیحات:

1394  اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان

طراحی محوطه دانشکده کشاورزي فاز 1 و 2


محل پروژه: شهرستان برازجان - بوشهرزیربنا  5000  مترمربع

توضیحات:

1396 دانشکده کشاورزي و منابع
طبیعي دانشگاه خلیج فارس

طراحی سايت دانشکده فنی جم


محل پروژه: شهر جم - بوشهرزیربنا   7    هکتار

توضیحات:

1397  دانشکده فني جم

طراحی سايت پرديس دريايی


محل پروژه: بوشهرزیربنا   12    هکتار

توضیحات:

1397 دانشگاه خلیج فارس

طرح اجرایی آماده سازی سایت دانشکده فنی جم


محل پروژه: شهرستان جمزیربنا    1000   مترمریع 

توضیحات:

1397

دانشگاه خلیج فارس

دانشکده فنی جم

مطالعات امکان سنجی و طراحی برج فناوری 


محل پروژه: بوشهرزیربنا   7000  مترمریع   

توضیحات:

1397 دانشگاه خلیج فارس

مطالعات امکانسنجی و طراحی فاز یک دانشکده کسب و کار 


محل پروژه: بوشهرزیربنا    4000   مترمریع

توضیحات:

1397 دانشگاه خلیج فارس

مطالعات و تهیه طرح جامع شهر آشار


محل پروژه: سیستان و بلوچستانزیربنا       هکتار

توضیحات:

1398 وزارت راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

مطالعات و انجام عملیات ممیزی املاک و مستحدثات 


محل پروژه: تبریز - شهرستان ممقانزیربنا       هکتار

توضیحات:

1398 شهرداری تبریز

مطالعات و طرح توجیهی تغییر کاربری زمین تعاونی مسکن سازمان میادین تره بار تهران


محل پروژه: تهران - منطقه 19زیربنا       هکتار

توضیحات:

1400

سازمان میادین میوه و تره بار

استان تهران