نام طرح سال تهیه کارفرما

طراحي و اجرای ساختمان مسکوني


محل پروژه: تهران-پونک خيابان معينزیربنا    879       متر مربع

توضیحات: 

1378 آقای مهندس دوزدوزانی

اجرای ساختمان مسکوني


محل پروژه: تهران -گيشا خيابان 2زیربنا    673  متر مربع

توضیحات: 

1380 آقای دهخوارقانیان

طراحي فاز 1 ساختمان مسکوني


محل پروژه: گنبدزیربنا  336  متر مربع

توضیحات: 

1380 آقای مهندس احراری

طراحي داخلي و بازسازی ساختمان مسکوني


محل پروژه: تهران - جردنزیربنا   180  متر مربع

توضیحات: 

1381 آقای دکتر وحیدی

 اجرای نازک کاری بلوک 9 مجتمع مسکوني سپه شهر


محل پروژه: سپه شهرزیربنا  2750 متر مربع

توضیحات: 

 1381 گروه ساختمانی اکباتان

 طرح واجرای ويلا


محل پروژه: دماوند - چنار شرقزیربنا  635   متر مربع

توضیحات: 

82-83  آقای دسترنج 

 نظارت بر اجرای ساختمان مسکوني


محل پروژه: لواسانزیربنا   1150  متر مربع

توضیحات: 

 1383  آقای مهندس بنی هاشم

 طراحي و اجرای ويلا


محل پروژه: زرين دشتزیربنا  432    متر مربع

توضیحات: 

1383  آقای مهندس غیاثی 

 طرح و بازسازی ساختمان مسکوني


محل پروژه: تهران -ميدان هرویزیربنا   240  متر مربع

توضیحات: 

 1385 آقای قنداق ساز 

 طراحي داخلي منزل مسکوني ظفر


محل پروژه: تهران-خيابان ظفر)دستگردی(زیربنا  220   متر مربع

توضیحات: 

1386  آقای مهندس شهبازی 

 طراحي فاز يک و دو ويلا


محل پروژه: چشمه اعلي دماوندزیربنا    310  متر مربع

توضیحات: 

 1386 آقای مقدم 

 طراحي و نظارت بر اجرای محوطه ساختمان پاک انديشان


محل پروژه: تهران- خيابان الهيهزیربنا   700  متر مربع

توضیحات: 

1387  آقای جهانی 

 طراحي و نظارت بر اجرای منزل مسکوني


محل پروژه: مهرشهر کرجزیربنا     450  متر مربع

توضیحات: 

88-89  آقای دکتر بکتاش 

 طراحي و نظارت بر اجرای محوطه ويلا


محل پروژه: لواسان - شهرک درياچهزیربنا    1100  متر مربع

توضیحات: 

1390  آقای جهانی 

 طرح و اجرای مقاوم سازی ساختمان مسکوني خيابان سپيدکوه


محل پروژه: تهران زعفرانيهزیربنا   4950    متر مربع

توضیحات: 

1390 حاج آقا احمد ابریشمچی 

 طراحي و نظارت بر اجرای منزل مسکوني آناهيد


محل پروژه: گلشهر کرجزیربنا    670  متر مربع

توضیحات: 

91-92  آقای جهانی 

 طراحي و نظارت بر اجرای منزل مسکوني سپهر


محل پروژه: تهران-زعفرانيهزیربنا    570   متر مربع

توضیحات: 

91-92  آقای سپهر و شرکاء 

 طراح و تهیه مصالح و اجرای چهار باب مدرسه 6 کلاسه 


محل پروژه: آذربایجان شرقی - بنابزیربنا  2750  متر مربع

توضیحات: 

1400 

شرکت پلاستیک پوشینه